תקנון

                                                    

מוקד התרבות והפנאי – חברת כיוונים

תקנון רכישת כרטיסים ושירותים

 

 1. כללי
  1. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לנשים וגברים, כאחד.
  2. התקנון נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר לרכישת כרטיסים והשירותים המוצעים בו.
  3. ברכישה באמצעות האתר, מצהיר הרוכש כי קרא את התקנון והוא מסכים לתנאים המפורטים בו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו.
  4. חברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל התראה, לתקן או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. תוקפם של השינויים יחול מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י חברת כיוונים. נוסח התקנון הקובע יהיה הנוסח המופיע באתר.

 

 1. הגדרות
  1. "מוקד התרבות והפנאי" או "המוקד" - כולל שירותים טלפוניים או מקוונים.
  2. "מופע" או "מופעים" – הופעה/סיור/הרצאה ו/או כל שירות אחר המוצע דרך האתר.
  3. "מזמין" או "משתמש" - אדם המזמין כרטיס למופע/מנוי באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
  4. כרטיס למופע" או "הכרטיס" - כרטיס למופע שפרטיו מופיעים בלוח המופעים באתר ואשר ניתן לרכישה באמצעות האתר. 
  5. "עסקה" - הזמנת כרטיס למופע ותשלום עבורו באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
  6. "שירות" או "שירותים" - אפשרויות רכישת הכרטיסים למופעים באמצעות האתר.
  7. "עמוד התשלום" - העמוד באתר, בו ימולאו פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין, כתנאי לביצוע עסקה. עמוד זה הינו מאובטח.

 

 1. ביצוע עסקאות ותשלום
  1. מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  2. המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. לחברת כיוונים שמורה הזכות לשנות את מחיר הכרטיס, לפי שיקול דעתה, אך בכל מקרה, רוכש כרטיס יחויב בהתאם למחיר שהיה ידוע בעת ביצוע הרכישה.
  3. ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן, מסירת פרטי כרטיס אשראי בתוקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע"פ הפרטים שהוזנו. 
  4. על רוכש הכרטיס/ים חלה החובה לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מסר פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי חברת כיוונים להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית. חברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
  5. עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום ההזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה,  יידרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית. חברת כיוונים לא תישא באחריות עקב אי השלמת תהליך הרכישה כנדרש.
  6. ברכישת כרטיס, יוכל הרוכש לצפות באירוע/מופע במועד ובמקום הנקוב בכרטיס ולא יוכל לנצלו במועד אחר, זולת אם הודיעו לו על כך מהנהלת המוקד, בשל ביטול או דחיית המועד המקורי. זכות השימוש בכרטיס הינה בכפוף לנהלי הכניסה לאתר המופע, הנקבעים בכל אתר ו/או מופיעים בגב הכרטיס.
  7. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/המופע. לא תחול על חברת כיוונים כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
  8. אנשים עם מוגבלות, אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים היערכות מיוחדת, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם והסדרי הנגישות במקום. ניתן לעיין בהסדרי הנגישות באתר חברת כיוונים.

 

 1. איסוף/הדפסת הכרטיסים
  1. כרטיס במחיר מלא שהוזמן באמצעות האתר ניתן להדפיסו עצמאית/להציגו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד לסדרנים/לאיסוף בקופת האולם המאוישת.
  2. כרטיסים מוזלים לזכאים  (מכל סיבה שהיא) ניתן להזמין דרך המוקד הטלפוני ולחברת כיוונים שמורה הזכות לבקש מהלקוח להציג את התעודה בכניסה למופע.
  3. בעלי התעודות הבאים יהיו זכאים לקבל הנחה;
   1. אזרח ותיק.
   2. מחזיק בתעודת נכה.
   3. מלווה לנכה פטור מתשלום עפ"י סעיף 14 לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,תשע"ג-2013.
  4. שיעור ההנחה משתנה בהתאם למופע/אירוע.

 

 1. ביטול עסקאות
  1. ביטול עסקה יכול להתבצע באמצעות פניה טלפונית למוקד במספר 8305* או באמצעות בקשה בדוא"ל לכתובת b.o.moked@kivunim7.co.il   בתוך 14 ימי מביצוע העסקה  או לא יאוחר מ7 ימי עסקים לפני מועד המופע , בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 שח הנמוך מביניהם
  2. כרטיס חד פעמי/מנוי שלא יבוטל מראש יחויב ללא אפשרות החזרה ולא תינתן אפשרות למימוש במועד אחר.
  3. בקשת מזמין להחלפת כרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה; ויש להתחיל מחדש את תהליך הרכישה.
  4. אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום באמצעות האתר לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף, אין אפשרות להחליף את סוג התשלום באמצעות האתר (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה); כל זאת ניתן לעשות רק בקופת האולם.
  5. היה והאירוע יבוטל על ידי חברת כיוונים, מכל סיבה שהיא, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא, או לזיכוי.
  6. נדחה האירוע, מכל סיבה שהיא, הכרטיס יהיה תקף למועד החדש. לחלופין, יהא המזמין זכאי להחזר כספי, או לזיכוי.
  7. כל שינוי ו/או החלפה הקשורה לכרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למשרד/קופת האולם.
  8. יודגש כי לא ניתן לבצע שינוי, כאמור, באמצעות אתר האינטרנט.

 

 1. פרסומים
  1. המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם או לנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
  2. קישור האתר לאתרי אינטרנט אחרים, או שיתופם והצגתם באתרים אחרים, חייב באישור מראש ובכתב מחברת כיוונים.

 

 1.  סודיות ופרטיות
  1. הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של חברת כיוונים (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. החברה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת סודיות הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה, כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת כיוונים  ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו. מובהר כי חברת כיוונים לא תמסור  מיוזמתה  פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלה, חברת כיונים תהא רשאית למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר בהתאם להוראות בית המשפט, בלבד.
  2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את פרטיו לחברת כיוונים וכי הוא עושה כן מרצונו המלא והחופשי ומאשר לחברת כיוונים לצרף את פרטיו למאגר המידע לצורך קבלת השירות נשוא תקנון זה.

 

 1. קניין רוחני
  1. חברת כיוונים הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות בעיצובים, וכן, בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.
  2. אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשות כיוונים מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכוש של חברת כיוונים בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

 

 1. שימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
  2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר, כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

 

 1. אחריות ושיפוי
  1. חברת כיוונים עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, כיוונים  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. כיוונים לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, חברת כיוונים עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולת כיוונים להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. כיוונים לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת כיוונים בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
  2. יובהר, כי האתר משמש ערוץ לפרסום מופעים ומכירת כרטיסים. חברת כיוונים אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע המופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמפיקים החיצוניים העושים שימוש באתר, לרבות מידת דיוקו, שלמותו ואמינות של המידע וכן, לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.
  3. בעלי האתר אינם אחראים למגבלות גיל או תקצירים או חברת כיוונים אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ו/או למצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.
  4. חברת כיוונים אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
  5. חברת כיוונים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא, אחריותו של כיוונים בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין בלבד.

 

 1. הפסקת פעילות האתר
  1. חברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

 1. יחסי הצדדים
  1. לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין חברת כיוונים יחסי עובד מעסיק, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

 

 1. שימוש בפרטי המשתמש
  1. חברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים, ליצירת קשר עם המשתמש ומסירת פרטים אודות אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים.
  2. חברת כיוונים עושה שימוש, מעת לעת, בסקרי שביעות רצון, הנשלחים אל קהל לקוחותיה לצורך שיפור השירות. אין לראות בשליחת סקר משום מידע שיווקי המחייב אישור מראש.
  3. ברכישת הכרטיס, מאשר הרוכש לקבל מידע הקשור במופע/באירוע עבורו רכש את הכרטיס וזאת, בכל אמצעי תקשורת ובכלל זה, דוא"ל, מסרון, וואטסאפ ועוד.
  4. חברת כיוונים מעוניינת לעדכן את לקוחותיה, מעת לעת, במידע בדבר אירועים ומופעים נוספים. למשתמש שמורה הזכות לסרב לקבל דברי פרסומת ולהסיר את שמו מרשימת התפוצה בעת הרכישה וכל עת.

 

 1. סמכות שיפוט
  1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בבאר–שבע בלבד.

 

גלריית תמונות

מערכת למכירת כרטיסים